Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Gračner


Na lepem delu Prešne Loke nad Sevnico kmeèko idilo na kmetiji Graèner obèasno skazi le vetriè. Da je kmetija skrbno urejena in dobro obdelana, je rezultat složnega in vztrajnega dela vseh generacij.

Na kmetiji z dolgoletno tradicijo, ki sega v 19. stoletje, so nekoè imeli nekaj živine, predvsem vole, konje in nekaj krav, poznani pa so bili tudi po sadjarstvu. Predniki so se preživljali s pridelavo in prodajo sadja, Jerini starši pa so redili tudi prašièe. Izmed petih deklet je doma ostala Jera, z možem Francem sta desetletje na kmetiji delala skupaj z njenimi starši. Intenzivneje so s pridelavo mleka zaèeli pred 46 leti. Pred tem so morali prilagoditi travniške površine, zgraditi nov hlev, velik del sadovnjaka pa zravnati v travnike, prvotno za pašo in pozneje za krmo. Da je delo lažje in boljše potekalo, so nakupili tudi vso potrebno mehanizacijo.

Zastavljeno raven kmetovanja so ohranili vse do danes, ko kmetijo vodi sin Rajko, s pomoèjo staršev in žene Nataše. V ospredju še vedno ostaja pridelava mleka, tako da ga letno prodajo okrog 70.000 litrov. Delajo skupaj, si pomagajo, kakor je tudi tradicija na kmetiji. »Vztrajnost in složnost sta kljuèni,« so si edini èlani družine, ki so prejeli tudi že številna priznanja za življenjsko prirejo mleka. Preživljanje èasa v naravi, z družino, z najmlajšima èlanicama, Tejo in Evo, v vinogradu ali v toplicah so tisti trenutki, ki vlijejo novih moèi in energije. Tudi volje imajo, niti idej in naèrtov ne manjka. Vse novosti pa so vezane na trg in od tržnih razmer je odvisno, koliko se bodo še lahko izpopolnjevali in razvijali.